Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ регламентира общите условия, съгласно които www.podaruk.info (сайтът) предоставя услуги на потребителите (клиентите). Подаръците, които са предоставени на сайта са демонстративен каталог, показващ услугите на www.podaryk.info. Тези подаръци не са правно обвързваща оферта. В случай, че желаните от потребителя подаръци не са достъпни, сайтът си запазва правото за отказ от доставка. В тези случаи www.podaruk.info уведомява потребителя на e-mail или по телефона в рамките на работната седмица.

II. ДЕФИНИЦИИ
„Потребител (клиент)“ е всеки един, който е заредил www.podaruk.info на своя компютър. „Подарък (подаръци)“ са предоставяните от сайта артикули. „Поръчка“ е всяка индивидуална заявка за подарък (подаръци).

III. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Общите условия регламентират отношения, които възникват, развиват се и се прекратява, между www.podaruk.info и потребителя.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ
Сайтът www.podaruk.info няма да предоставя, получените при поръчката лични данни, на трети лица, с изключение на случаите, изрично регламентирани в закона. Личните данни, посочени от
потребителя, ще бъдат събрани и обработени, съгласно приложимите законови разпоредби.

V. ЦЕНИ
Цените, посочени на www.podaruk.info не включват подаръчна опаковка и транспортиране. В случаите, в които подаръците се изпращат извън България потребителят, следва да заплати митнически и др. такси, свързани с износа. Посочените в сайта цени са валидни до изчерпване на наличните количества. www.podaruk.info си запазва правото да корегира цените, без да дължи предварително уведомление на потребителя.

VI. ДОСТАВКА
Риска за повреждане или загубване на подаръците по време на доставката е изцяло за сметка на потребителя. След предаването на подаръците на куриер (или друг транспорт) www.podaryk.info не носи отговорност за запазване на тяхната цялост, както и за закъснение на доставката, в случай, че то е по вина на куриера или друг доставчик. при получаване на доставката, потребителят или упълномощени от него трети лица, следва да прегледат внимателно подаръците. Ако бъдат установени щети, които са причинени по време на транспортирането, www.podaruk.info не носи отговорност за възстановяване на подаръците. В случай на предоставена грешна информация за доставката (име, адрес или телефон) www.podaruk.info не се обвързва по никакъв начин с доставяне на подарък (подаръци). При установяване на несъответствие между заявения и получения подарък, потребителят има право да предяви своето желание за замяна на подаръка, в срок от 48 часа, от получаването на подаръка.

VII. РЕКЛАМАЦИИ
съгласно действащото законодателство, потребителят може да върне подаръците в 7-дневен срок от получаването им, ако те са във вида, в който са получени и не са ползвани. Изключение правят случаите, посочени е  Закона за защита на потребителите, чл. 55, ал. 2, т. 3 – „стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка“, в това число подаръци с текст, снимка, дата, пожелание и т.н. по заявка на клиента.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Права и задължения на потребителя (клиента)
1.1. Всеки един потребител има право да разглежда обявените в www.podaruk.info подаръци.
1.2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята заявка
1.3. При ползване на услугите на www.podaruk.info всеки потребител се задължава:
– да не извършва действия със зла умисъл;
– при установяване на нарушение при ползване на www.podaruk.info, да уведоми съответните власти, както и www.podaruk.info
– да зачита (и не нарушава) правата  и свободи на гражданите, произтичащи от Конституцията, законите на Република България, съответните международни актове и др. законови разпоредби
–  да не нарушава чужди права или интереси, като правото на интелектуална собственост и др.

2. Права и задължения на www.podaruk.info (сайтът)
2.1. www.podaruk.info няма възможност, както и задължение да контролира начините, по които потребителите ползват услугите на сайта. www.podaruk.info не носи отговорност за начина, по който потребителите ползват подаръците, след като ги получат.
2.2. В случай на изискване на материали и информация, съхранявана на сървъра на www.podaruk.info, от държавни органи или трети лица,www.podaruk.info има правото, но не и задължението да предостави информация с цел запазване на правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.podaryk.info
2.3. www.podaruk.info има право да прекрати или промени  изпълнението на услугата по всяко време, без да се задължава да уведоми за това потребителя, при установяване не незаконно приложение на подаръците или ползването им в нарушение на общите условия. Въпреки това, www.podaruk.info няма възможност, както и задължение да следи начина, по който потребителите ползват предоставените услуги.
2.4. www.podaruk.info има право да прекратява, спира, променя, ограничава и модифицира информацията на сайта, както и предлаганите услуги. В случай на посочените действия, както и при изтриване, загубване, недостоверност, неточност, непълнота на материалите и информацията на www.podaruk.info, последният не носи отговорност спрямо потребителите, както и трети лица за пропуснати ползи или настъпили вреди за тях.
2.5. Консултациите, насоките и съветите, посочени на сайта, както и дадената информация и консултации при ползване на услугите от потребителя, не пораждат каквато и да е било отговорност или задължение от страна на www.podaruk.info. Сайтът не носи отговорност при посочване на невярна информация от страна на производителя на съответните стоки, късаеща самите стоки, тяхното приложение и т.н. www.podaruk.info не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги и ползването им от потребителя.
2.6. www.podaruk.info има право да събира и използва информацията отнасяща се до неговите потребители, освен в случай на изрично несъгласие от страна на потребителя, както и в противовес с българското законодателство и съответните нормативни актове.
2.7. www.podaruk.info не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в общите условия, в случай на възникване на обстоятелства, които сайтът не е предвидил или не е бил длъжен да предвиди. В това число случаи на проблеми с интернет, в случай на възникване на случайни събития, както и на такива, които не подлежат на контрол от www.podaruk.info.
2.8. В някои случаи е възможно инсталирането на кукута (cookies), които се запазват от Интернет страницата на твърдия диск на потрбителя. www.podaruk.info не контролира тези кукита (cookies) и има право  да ги инсталира.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да се променят по всяко време от www.podaruk.info. При промени в общите условия, сайтът се задължава да публикува тези изменения на видно място, за да може потребителя (клиента) да се запознае с тях в 7 дневен срок. Ако в посочения срок потребителя не заяви, че отхвърля промените, то тогава се счита, че той ги е приел. В случаите в които потребителя изрично отхвърли промените в общите условия, то www.podaruk.info има право да прекрати предлагането на услугите.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.